Tjenester

Sanering

Vi har lang erfaring med sanering av bygg. Vi fjerner inventar og miljøfarlig avfall, som så sorteres og sendes til gjenvinning eller deponi. Målet er at mest mulig skal brukes igjen.

Vi sorterer av hensyn til miljøet

I saneringsarbeidet fjerner vi lettere konstruksjoner, dører, vinduer, lettvegger, himlinger, kabler, gulvbelegg og gipsplater. Dette avfallet blir sortert og sendt til gjenvinning.
Du kan spare mye ved å bruke materialer om igjen. Og tenk hva du sparer naturen for ved å sortere grundig før du river eller bygger om. I våre rive- eller ombyggingsprosjekter er målet å ta vare på mest mulig og sortere det som ikke kan brukes. Slik spares miljøet for CO2-utslippene som følger av produksjon og transport av materialer.

Saneringsarbeidet skjer i henhold til en grundig miljø- og gjenbrukskartlegging, som vi gjør på forhånd. Dersom det finnes helse- eller miljøskadelige stoffer i bygget, saneres det i tråd med miljøsaneringsrapporten vi har utarbeidet. Dette kan være helseskadelige stoffer som asbest og PCB. Slike stoffer er ulovlig å bruke i nybygg i dag, men finnes i eldre bygninger.

Enten målet ditt er riving eller rehabilitering, er grundig sanering en sentral del av prosjektet ditt. Vi har god ekspertise på feltet, og leverer til avtalt pris og til rett tid. Full dokumentasjon hører selvsagt med.

Rehabilitering

Ingen nybygg er mer bærekraftige enn de som allerede står der. Vi tar gjerne på oss oppdraget med å gi et gammelt bygg nytt liv, ved å gjøre alt klart til rehabiliteringen.

Enten det gjelder ombygging av eldre næringsbygg, eller en kombinasjon av rehabilitering og riving, har vi spesialister med bred kompetanse på feltet.
For at du som byggeier skal spare tid og få god flyt i prosjektet, er det best om vi involveres i en tidlig fase.
Godt forarbeid er viktig for å gjennomføre en god rehabiliteringsjobb. Miljøkartlegging og ombrukskartlegging er derfor en god start. Deretter gjennomfører vi saneringen av bygget i tråd med gjenbruksplanene. Bygget blir strippet for det som ikke skal med videre, og de konstruksjonene og materialene som skal leve videre, tar vi godt vare på.

Visste du at det vil det tar tiår før et nytt bygg lønner seg miljømessig, selv om det bygges for å ha lavere energiforbruk? Rehabilitering bør derfor prioriteres framfor riving og oppføring av nye boliger, ifølge Sintef.
Norge har et mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygninger spiller en viktig rolle når vi må redusere miljøbelastningen fra byggenæringen for å nå klimamålene.

Klimagassutslipp som reduseres eller helt unngås ved rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger, er hovedsakelig knyttet til produksjon av byggematerialer og -elementer, transport, bygging, utskiftning av materialer og elementer samt avhending, såkalte bundne utslipp. Utslippene fra energibruk i driftsfasen er ofte lavere for nyere bygninger, mens de bundne utslippene relativt sett er større når man bygger nytt sammenliknet med oppgradering, skriver Sintef i rapporten «Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede.»