NRC Kept

HMS

Vi tar hensyn til mennesker og miljø

Alle skal komme trygt hjem hver eneste dag

Det gjelder våre medarbeidere, underleverandører og samarbeidspartnere. Derfor jobber vi hele tiden for at alle skal ha det bra på jobb. Vår ambisjon er null fravær som følge av hendelser og forhold på jobben.

For å få dette til, sørger vi for opplæring og oppfølging av våre medarbeidere. Rutinene våre for kvalitet og helse, miljø og sikkerhet er spesielt tilpasset rive- og miljøsaneringsarbeider, og det utarbeides prosjektspesifikke HMS/KS-permer for alle våre prosjekter, uansett størrelse.

Vi lærer opp våre medarbeidere

For å bygge en felles bedriftskultur og for å tiltrekke oss flinke folk som vi kan beholde, må medarbeiderne få mulighet til å utvikle kompetanse og kunnskap. Vi investerer i medarbeiderne våre for at de skal bli dyktigere, mer effektive og trives bedre på jobb.

Vi er stolte over å tilby et kurs i bærekraft for hele organisasjonen. Kurset bygger en felles forståelse for hvorfor og hvordan vi jobber med bærekraft, og er en viktig pådriver for at vi jobber bra både med tanke på miljø og sosiale forhold.

Mangfold er en fordel for alle

Vi ønsker mangfold og inkludering, og tilbyr like muligheter uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering og kulturell, religiøs eller sosial bakgrunn. Å være i stand til å lytte og anerkjenne forskjellige meninger, erfaringer og perspektiver, gjør at vi tar bedre valg. Et mangfold i arbeidsstyrken gir et mangfoldig tankesett, som må til for å skape og vokse. Vi driver i en mannsdominert bransje og har selv en skjev kjønnsbalanse i selskapet, men vi ønsker å øke kvinneandelen og jobber aktivt for å rekruttere flere kvinner.

Sikkerhet i alt vi gjør

Jobber vi ikke sikkert, jobber vi ikke i det hele tatt. Vi jobber for å bygge en sterk helse- og sikkerhetskultur i selskapet. Det er viktig at alle kan sikkerhetsrutinene og at de passer på å følge dem. Derfor kjører vi systematisk skreddersydde kurs i helse- og sikkerhet i hele organisasjonen.

Vi gjennomfører også beredskapsøvelser. Se film fra vår beredskapsøvelse med Romerike brann og redning på Skårersletta, hvor vi fabrikkerte en bygningskollaps hvor to ansatte måtte reddes ut av massene.

Hvilke prinsipper jobber vi etter?

Sikkerheten kommer alltid først

Ingen av våre medarbeidere, kunder, leverandører, naboer eller besøkende skal utsettes for skader eller farer som følge av virksomheten.

Vi skaper en trygg arbeidsplass

Vi tar ansvar og følger de lover og sikkerhetsregler som gjelder.

Målet er å redusere risiko og forebygge helseskader, fysiske så vel som stressrelaterte, både ved prosjektplanlegging og i gjennomføringen.

Prosjekt¬spesifikk HMS-opplæring skal være obligatorisk for alle deltakere i våre prosjekter. Personell og utstyr skal alltid ha de nødvendige godkjenninger og alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner skal delta på sikker jobb-analyse (SJA) før arbeidet starter.

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Systematisk og målrettet arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en naturlig del av jobben. Vi jobber kontinuerlig med å skape en bedriftskultur der forebyggende og effektivt HMS-arbeid er en av grunnpilarene.

Det forebyggende arbeidet skal skje blant annet gjennom risikokartlegging med påfølgende analyse og etablering av risikoreduserende tiltak slik at risikoen for uønskede hendelser forsvinner, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Det skal gjennomføres revisjoner for å sikre at vi følger gjeldende lover og forskrifter samt våre policyer, prosedyrer og instrukser. Regelmessige vernerunder skal gjennomføres på alle arbeidsplassene våre.

Gode rutiner for å sikre våre lokasjoner

Vi skal jobbe aktivt for å unngå at tredjepart blir skadet på våre anlegg og kontorer. Vi skal sikre at materiell ikke fjernes eller benyttes uhensiktsmessig, eksempelvis til sabotasje, terror og lignende.

Åpenhet

Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider for å følge Åpenhetsloven, og mer om vårt arbeid for etisk forretningsdrift i NRC Group: https://www.nrcgroup.no/baerek...

Et sikkert arbeidsmiljø

Alle har plikt til å stanse handlinger og operasjoner som medfører risiko for skader eller uønskede hendelser. Ingen skal bli skadet eller syke av å jobbe hos oss og vi skal ta ansvar for både oss selv og våre kollegaer.

Forbedringer

Vi skal rapportere inn alle ulykker og nestenulykker og farlige forhold, og følge disse opp for å finne bakenforliggende årsaker slik at forbedringstiltak kan gjøres. Vi skal hele tiden arbeide systematisk med forbedringer på en åpen og tillitvekkende måte.

Oppfølging av samarbeidspartnere og leverandører

Vi skal velge samarbeidspartnere og leverandører som følger våre verdier og krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi skal stille samme krav til dem som til oss selv. Dette gjenspeiles i samarbeidsavtaler og kontrakter.

Redusere konsekvenser

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem i tillegg til konsernets sentrale beredskapsplan slik at hendelsene håndteres profesjonelt og skadevirkningene av alvorlige ulykker reduseres. Vi skal sørge for god oppfølging av både den skadde, pårørende og eventuelt andre involverte.